Bloody Art

Sebastian Żmijewski - Salon tatuażu artystycznego - Bloody Art Tattoo Gallery - Sieradz

About

Sebastian Żmijewski
Sebastian Żmijewski Tattoo Art Gallery Sieradz, Poland ♥ Historia 2023 Nowe inspiracje, nowe motywacje ... ♥ ...tzn. nowa tatuatornia w trakcie tworzenia... Kala Szustak Piercing - Profesjonalne przekłuwanie ciała | Tatuatornia ex Vampiria Bloody Art Sieradz, Złoczew, Zduńska Wola, Warta, Łódź, Poland. https:/piercing.yum.pl 2021-2022 Gościnne spoty w łódzkim studio Line Ink zaowocowały dłuższą współpracą - było to bardzo ciekawe doświadczenie ... poznać nowe pokolenie tak wielu wspaniałych artystów, za co pragnę wyrazić swoją wdzięczność ♥ ♥ ♥ 2020-2021 ♡♡♡♡♡ ♡♡♡ 2020 Ówcześnie panująca sytuacja okazała się motywacją do wprowadzenia zmian, które po 10 latach w jednym miejscu były już uzasadnione. Zamykamy studio tatuażu Bloody Art w Gdańsku. Sebastian wraca do serca Polski, by zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Milena uruchamia własne studio Samsara Stigma Project. Samsara Stigma Project Samsara on fb 2019 Zdobywanie nowych umiejętności ;) Fire 2015 Swoją obecnością zaszczycił nas wybitny artysta Paweł Baśnik, student malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta, by mógł spróbować innego narzędzia, niż pędzel. W ramach zaufania do umiejętności Pawła Sebastian jako pierwszy oddał swoją skórę pod igłę. Paweł Baśnik 2013 I i III miejsce w tej samej kategorii na Konwencie Tattoo w Gdańsku oraz doświadczenie nowego rodzaju doznania - Body Suspension. 2013 Suspension 2012 - Lato Gościmy studenta architektury Mateusza Rosińskiego i konwertujemy go na nowego tatuażystę, przekonując go jednocześnie do śmiałego otwarcia własnego studia tatuażu pod nazwą MR Tattoo w Sieradzu. 2012 - Zima Tatuaż na Mileny plecach, zainspirowany obrazami HR Gigera, zdobywa pierwsze miejsce w kategorii „kompozycja damska” na Festiwalu Tatuażu w Łodzi, po czym zdobywa uznanie pozostałej części świata tatuażu i ... chyba zapoczątkowuje nowy trend ;) Akos Benfalvi Corseters 2011 Otwarcie studia tatuażu Bloody Art w Gdańsku, prowadzonego wspólnie z młodszą siostrą Mileną Żmijewską, utalentowaną projektantką, malarką i modelką, obecnie także tatuażystką. Bloody Art 2011 2009 I miejsce w kategorii "tatuaż realistyczny" podczas Festiwalu Tatuażu w Łodzi. Występ pod szyldem studia Miniol Xenomorph 2009 Łódź Miniol 2006-2009 Podróże, poszukiwania inspiracji i niezależne działania artystyczne. 2005 Zaistnienie w sieci - pomysł na nazwę i projekt pierwszej strony internetowej. Website 2005 1999 II miejsce podczas II Międzynarodowego Festiwalu Tatuażu Artystycznego w Warszawie "Mega Tattoo" za tatuaż inspirowany obrazem Borisa Vallejo "Mistress Of Fire". Mega Tattoo 1999 1998 Powstanie pierwszego studia tatuażu w Sieradzu pod nazwą Vampiria. Vampiria Sieradz Lata '90 Fascynacja malarstwem i rysunkiem, eksperymentowanie z różnymi technikami tatuowania. Lata '80 Pierwsze fascynacje możliwościami świadomego kontrolowania bólu i innych procesów zachodzących w organizmie człowieka - pierwsze samookaleczenia i pierwsze próby tatuowania na sobie. The biomechanic corset tattoo inspired by HR Giger artworks, Author: Sebastian Żmijewski, Model: Milena Żmijewska, Bloody Art, Sieradz PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandVampiric Corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandVampiric Corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandVampiric Corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, Poland Więcej na: Bloody Art on Insta Bloody Art on fb i Professional PIERCING by Kala Szustak Kala Szustak - Piercing - Profesjonalne przekłuwanie ciała | Sieradz, Złoczew - https://kala.yum.pl Szanowni Klienci Z przyjemnością zapraszam do korzystania z moich usług, gwarantując najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa: Higiena i czystość: Przywiązuję ogromną wagę do zachowania najwyższych standardów higieny. Wszystkie narzędzia i powierzchnie są dokładnie dezynfekowane przed każdym zabiegiem, a ja osobiście dbam o to, aby wszelkie procedury były przeprowadzane z największą starannością. Przygotowanie do zabiegu: Przed rozpoczęciem każdego zabiegu przeprowadzam szczegółową ocenę obszaru, który będzie poddany piercingowi. Ponadto, dokładam wszelkich starań, abyście Państwo byli dobrze poinformowani na temat samego procesu oraz związanych z nim aspektów pielęgnacyjnych. Profesjonalne narzędzia i sprzęt: Korzystam wyłącznie z profesjonalnych narzędzi i sprzętu, które są dostosowane do wykonywania bezpiecznych i skutecznych piercingów. Dzięki temu mogę zapewnić Wam nie tylko estetyczny efekt, ale także bezpieczeństwo. Zachowanie spokoju i zrozumienia: Zdaję sobie sprawę, że każdy klient może odczuwać pewien stres przed zabiegiem. Dlatego stawiam na spokojne i profesjonalne podejście, które ma na celu zminimalizowanie ewentualnych obaw. Chętnie odpowiadam na wszystkie Państwa pytania, dostarczając jasnych informacji. Dokładność i precyzja: Jako doświadczony piercer, przykładam dużą wagę do dokładności i precyzji w trakcie wykonywania każdego piercingu. To dla mnie priorytet, aby efekt końcowy spełniał Wasze oczekiwania. Pielęgnacja i porady po zabiegu: Po zakończeniu zabiegu udzielam Wam szczegółowych wskazówek dotyczących pielęgnacji nowego piercingu. Wszystko po to, abyście mogli cieszyć się z pięknej biżuterii, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo skóry. Jestem tutaj, aby zapewnić Wam nie tylko stylowy piercing, ale także bezpieczne i satysfakcjonujące doświadczenie. Kala Piercing socials:
History 2023 New inspirations, new motivations The new inkery (tatuatornia) is being prepared ... ♥ Kala Szustak Piercing - Profesjonalne przekłuwanie ciała | Tatuatornia ex Vampiria Bloody Art Sieradz, Złoczew, Zduńska Wola, Warta, Łódź, Poland. www.piercing.yum.pl 2021-2022 Guest spots at the Line Ink tattoo studio in Łódź city resulted in longer cooperation - it was a very interesting experience, getting to know a new generation of so many great artists, for which I would like to express my gratitude ♥ ♥ ♥ 2020-2021 ♡♡♡♡♡ ♡♡♡ 2020 The prevailing situation at that time turned out to be a motivation to introduce changes, which after 10 years in one place were already justified. We are closing the Bloody Art tattoo studio in Gdańsk. Sebastian returns to the heart of Poland to face new challenges. Milena launches her own tattoo studio under the name Samsara Stigma Project. Samsara Stigma Project Samsara on fb 2019 Acquiring new skills ;) Fire 2015 We were honored by the presence of an outstanding artist Paweł Baśnik, a painting student of the Wrocław Academy of Fine Arts. Eugeniusz Geppert so that he could try a tool other than a brush. As a sign of confidence in Paweł's skills, Sebastian was the first to put his skin under the needle. Paweł Baśnik 2013 1st and 3rd place in the same category at the Tattoo Convention in Gdańsk and experience a new kind of experience - Body Suspension. Tattoo Convention Gdańsk 2013 Body Suspension 2012 - Summer We host architecture student Mateusz Rosiński and convert him into a new tattoo artist, at the same time convincing him to boldly open his own tattoo studio under the name MR Tattoo in Sieradz city. 2012 - Winter The tattoo on Milena's back, inspired by HR Giger's paintings, wins first place in the "women's composition" category at the Tattoo Festival in Łódź, then it gains recognition from the rest of the tattoo world and... I guess it starts a new trend ;) Akos Benfalvi Corseters 2011 Opening of the Bloody Art tattoo studio in Gdańsk, run together with his younger sister Milena Żmijewska, a talented designer, painter and model, currently also a tattoo artist. Bloody Art 2011 2009 1st place in the "realistic tattoo" category during the Tattoo Festival in Łódź. Performance under the studio bannerMiniol Xenomorph Miniol Tattoo Festival Łódź 2009 2006-2009 Traveling, searching for inspiration and independent artistic activities. 2005 Presence on the Internet - an idea for a name and design of the first website. Website 2005 1999 2nd place during the 2nd International Artistic Tattoo Festival in Warsaw "Mega Tattoo" for a tattoo inspired by Boris Vallejo's painting "Mistress Of Fire". Mega Tattoo 1999 1998 Establishment of the first tattoo studio in Sieradz city under the name Vampiria. Vampiria Sieradz The 90s Fascination with painting and drawing, experimenting with various tattooing techniques. The 80s The first fascination with the possibilities of conscious control of pain and other processes occurring in the human body - the first self-mutilation and the first attempts at self-tattooing. The biomechanic corset tattoo inspired by HR Giger artworks, Author: Sebastian Żmijewski, Model: Milena Żmijewska, Bloody Art, Sieradz PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandThe biomechanic corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandVampiric Corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandVampiric Corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, PolandVampiric Corset Tattoo by Sebastian Żmijewski, Bloody Art, Sieradz, Poland More on: Sebastian Żmijewski on Insta Bloody fb i Professional PIERCING by Kala Szustak Kala Szustak - Piercing - Profesjonalne przekłuwanie ciała | Sieradz, Złoczew - https://kala.yum.pl Dear Customers I am pleased to invite you to use my services, guaranteeing the highest level of hygiene and safety: Hygiene and Cleanliness: I place great emphasis on maintaining the highest standards of hygiene. All tools and surfaces are thoroughly disinfected before each procedure, and I personally ensure that all procedures are carried out with the utmost care. Preparation for the Procedure: Before starting each procedure, I conduct a detailed assessment of the area to be pierced. Additionally, I make every effort to ensure that you are well-informed about the process itself and the associated care aspects. Professional Tools and Equipment: I exclusively use professional tools and equipment tailored for safe and effective piercings. This ensures not only an aesthetic outcome but also safety. Calm and Understanding: I understand that every client may experience some stress before a procedure. Therefore, I prioritize a calm and professional approach to minimize any concerns. I am happy to answer all your questions, providing clear information. Accuracy and Precision: As an experienced piercer, I emphasize accuracy and precision during each piercing. It is my priority to ensure that the final result meets your expectations. Care and Post-Procedure Advice: After completing the procedure, I provide you with detailed instructions on caring for your new piercing. This is to allow you to enjoy beautiful jewelry while maintaining skin safety. I am here to provide you not only with a stylish piercing, but also a safe and satisfying experience. Sincerely, Kala Kala Piercing socials: Kala Szustak Piercing on Instagram Kala Szustak Piercing on Facebook Kala Szustak Piercing on TikTok © Zygzaq

Location/lokalizacja:
Bloody Art - Tatuatornia ex Vampiria,
Sieradz, Polska


www.bloodyart.pl